Wat

Motorische remedial teaching is het actief handelend optreden om achterstand in motorische vaardigheden te verkleinen.

Grofweg zijn er 3 vormen van Motorische Remedial Teaching te onderscheiden:

 1. SMRT De S staat voor small (engels woord voor klein) of Schrijf. Het gaat hierbij om een verwijzing naar de fijn motorische vaardigheden waarvan het schrijven er één is. Vaak is de moeite die iemand heeft met het leren schrijven een gevolg van onvoldoende ontwikkelde fijn motorische vaardigheden.
 2. MRT Dit is de meest bekende vorm en heeft betrekking op het bewegen in het algemeen. Dit worden ook wel de grof motorische vaardigheden genoemd zoals lopen, springen, fietsen, enzovoort.
 3. PMRT De P staat voor Psycho, ofwel gedrag.  Het gaat om sociale- en emotionele vaardigheden in relatie tot motoriek.  Concrete voorbeelden: angst voor “over de kop” waardoor iemand afhaakt of ongewenst gedrag als gevolg van onvoldoende balvaardigheid om mee te kunnen spelen.

Klik hier voor de videopresentatie.

Waarom overwinning

Motorische remedial teaching is zinvol wanneer er sprake is van:

 • een achterstand in bewegen; dit kan vastgesteld worden op basis van (leeftijdsgebonden) motorische tests.
 • last die iemand ondervindt; vaak al herkenbaar door veelvuldig struikelen, vallen (‘onhandigheid”) of juist het mijden van bewegingsactiviteiten.

Door gericht aandacht te geven aan basisprincipes als evenwicht, coördinatie en kracht en die intensief te oefenen mag als resultaat een verbetering van motoriek verwacht worden. Wat echter veel belangrijker is en tevens een betere garantie voor resultaat op langere termijn, is dat de drempel tot bewegen verlaagd wordt.

Het zelfvertrouwen en inzicht in de eigen fysieke mogelijkheden  nemen toe en deelname aan bewegingsactiviteiten (sportvereniging) komt binnen bereik. Meer info…

Waar

Het 1e gesprek vindt plaats in mijn eigen praktijk aan de Orionstraat 2 in Eindhoven.

Het oefenen kan thuis in een vertrouwde sfeer, mits er voldoende ruimte is en er geconcentreerd geoefend kan worden.  In overleg en wanneer er meerdere kinderen (bijvoorbeeld van dezelfde school) in aanmerking komen, kunnen we terecht in de speel- of gymzaal van de “eigen” school. We gaan dan proberen daar een afspraak voor te maken met de schoolleiding.

Uiteraard kan het oefenen ook in mijn eigen praktijk, in een knusse woonkamersfeer.

Hoe

Individuele aanpak

De individuele aanpak is heel eenvoudig. We beginnen met een (gratis) intake gesprek. Daarin maken we kennis met elkaar (ook met uw kind) en geeft u aan wat de problematiek is waar u en uw kind mee te maken hebben. Ik geef uitleg omtrent de mogelijkheden, de aanpak en wat u kunt verwachten.

U neemt vervolgens een besluit omtrent de volgende stappen:

 • invullen van vragenlijsten door u en uw kind
 • (eventueel) invullen van vragenlijst door één of meerdere leerkrachten / andere begeleiders
 • een uitgebreide diagnostische motorische test om het beginniveau te bepalen en op welk motorisch gebied een achterstand te constateren is (klik hier voor een voorbeeld)
 • observaties in bewegingssituaties (zwemles, buiten spelen, sportclub)
 • opstellen van het behandelplan, op basis van bovengenoemde informatie, met daarin:
 • testresultaten en diagnose
 • concrete doelstellingen
 • activiteitenplan, inclusief tijdsbesteding (Handelingsplan voorbeeld)
 • doorlooptijd (ca. 10-12 weken)
 • diagnosegesprek

U beslist pas daarna of u daadwerkelijk het behandelprogramma uit wilt gaan voeren.

Dit betekent dat u, gedurende 10-12 weken gaat oefenen met uw kind. Uw kind en ik komen één keer per week bij elkaar in sessies van 30-45 minuten waarin uw kind nieuwe opdrachten/spelletjes meekrijgt. Bovendien controleren we of de opdrachten uit de voorgaande week resultaat opgeleverd hebben zodat het tempo en niveau haalbaar zijn en blijven.

Na deze periode herhalen we de test en vragenlijsten om te evalueren of de gestelde doelen bereikt zijn. We sluiten de remediering af met een evaluatiegesprek waarin het resultaat en het gehele proces aan de orde komen.

In het geval van gedragsproblematiek zal het behandelplan met meerdere partijen afgestemd moeten worden en zullen de activiteiten/oefeningen eerder in groepsverband uitgevoerd worden.

Groepsaanpak

De groepsaanpak is op de meeste punten vergelijkbaar met de individuele aanpak. Het voornaamste verschil is dat de wekelijkse sessies in groepsverband plaatsvinden. De groepsgrootte en samenstelling is afhankelijk van de aard van de problematiek en varieert van 3-6 kinderen.

Kosten

Aan het intake gesprek zijn geen kosten verbonden.

De overige fasen worden op basis van een urencalculatie, die vooraf afgestemd wordt, in rekening gebracht. Facturering geschiedt voorafgaand aan iedere fase.

Ter indicatie:

Fase 1;     het diagnosticeren ca. 12 uur, inclusief 2 observaties.

Doorlooptijd ongeveer 1 maand.

Fase 2;    de remediering ca.  18 uur, inclusief evaluatie-rapport.

Doorlooptijd 3-4 maanden.

Het basistarief  is € 25,–/uur.