Wat

Motorische remedial teaching is het actief handelend optreden om achterstand in motorische vaardigheden te verkleinen.

oefeningnummer y

Grofweg zijn er 3 vormen van Motorische Remedial Teaching te onderscheiden:

SMRT De S staat voor small (engels woord voor klein) of Schrijf. Het gaat hierbij om een verwijzing naar de fijn motorische vaardigheden waarvan het schrijven er één is. Vaak is de moeite die iemand heeft met het leren schrijven een gevolg van onvoldoende ontwikkelde fijn motorische vaardigheden.

 

MRT Dit is de meest bekende vorm en heeft betrekking op het bewegen in het algemeen. Dit worden ook wel de grof motorische vaardigheden genoemd zoals lopen, springen, fietsen, enzovoort.

PMRT De P staat voor Psycho, ofwel gedrag.  Het gaat om sociale- en emotionele vaardigheden in relatie tot motoriek.  Concrete voorbeelden: angst voor “over de kop” waardoor iemand afhaakt of ongewenst gedrag als gevolg van onvoldoende balvaardigheid om mee te kunnen spelen.

Waarom

Motorische remedial teaching is zinvol wanneer er sprake is van:

  •  een achterstand in bewegen; dit kan vastgesteld worden op basis van (leeftijdsgebonden) motorische tests.
  • last die iemand ondervindt; vaak al herkenbaar door veelvuldig struikelen, vallen (‘onhandigheid”) of juist het mijden van bewegingsactiviteiten.In situaties op school zijn dit bijvoorbeeld de kinderen die niet deelnemen aan spelletjes op het schoolplein of tijdens de gymles nooit “gekozen” worden.Of de kinderen die ongewenst verdrag vertonen in de klas of daarbuiten. Motorische remedial teaching kan dan ingezet worden om dit gedrag te reguleren.Of de kinderen die, om welke redenen dan ook, hyperactief gedrag tonen. Zij zijn vaak gebaat bij regelmatige en afwisselende bewegingsactiviteiten. Voor hen kan MRT een strategie bieden om hiermee om te gaan.

Door gericht aandacht te geven aan basisprincipes als evenwicht, coördinatie en kracht en die intensief te oefenen mag als resultaat een verbetering van motoriek verwacht worden. Wat echter veel belangrijker is en tevens een betere garantie voor resultaat op langere termijn, is dat de drempel tot bewegen verlaagd wordt.
Het zelfvertrouwen en inzicht in de eigen fysieke mogelijkheden nemen toe en deelname aan bewegingsactiviteiten (sportvereniging) komt binnen bereik. Meer info…..

Alternatieven

naamschrijven in scheerschuim

naamschrijven in scheerschuim

Individuele aanpak voor individuele kinderen

Dit is vooral bedoeld voor één op één begeleiding van kinderen met een specifieke problematiek. Zie hiervoor de sectie informatie voor ouders.

In het geval van gedragsproblematiek zal het behandelplan met meerdere partijen afgestemd moeten worden en zullen de activiteiten/oefeningen eerder in groepsverband uitgevoerd worden.

Groepsaanpak voor individuele kinderen

De groepsaanpak is op de meeste punten vergelijkbaar met de individuele aanpak. Zie hoofdmenu. Het voornaamste verschil is dat de wekelijkse sessies in groepsverband plaatsvinden. De groepsgrootte en samenstelling is afhankelijk van de aard van de problematiek en varieert van 3-6 kinderen.

Consultancy voor (groeps)leerkrachten

Van (groeps)leerkrachten wordt een groot aantal vaardigheden verwacht die van toepassing zijn op het onderwijs geven. De ontwikkeling van motorische vaardigheden wordt veelal als vanzelfsprekend aangenomen. Maar wat gebeurt er als dit niet het geval is? Dan blijkt dat leerprocessen stagneren met alle (sociaal-emotionele) gevolgen van dien. Een duidelijk voorbeeld is het leren schrijven wat bij het ene kind aanmerkelijk moeizamer verloopt als bij het andere.

Vroegtijdig kunnen signaleren van een achterstand in motoriek is een waardevolle stap in het voorkomen van problemen op lange termijn. Het introduceren van een leerlingvolgsysteem is hierbij een handig hulpmiddel.

Het aanbieden van een omgeving waarin sociaal-emotioneel veilig spelen voor ieder kind tot de mogelijkheden behoort is een belangrijke randvoorwaarde die tot de verantwoordelijkheid van de school behoort. Het inrichten van schoolpleinen draagt bij aan het realiseren van die randvoorwaarden.

schoolplein

Ook het aanbieden van uitdagende spel- en bewegingsactiviteiten behoort tot het takenpakket. Eén uurtje gymles voorziet niet in de bewegingsbehoefte van kinderen.  Daarom zal ook aandacht gegeven moeten worden aan bewegen in de klas (wel bekend als bewegings-tussendoortjes). Niet iedere leerkracht voelt zich hierin thuis of is daarin voldoende geschoold. Met een actieve bewegingsworkshop kunnen zij inspiratie en praktische ideeën opdoen.

 

Waar kunt u terecht

Er zijn meerdere mogelijkheden voor kinderen met motorische achterstand. Wanneer er sprake is van een neurologische oorzaak of fysieke handicap dan kan een motorisch remedial teacher slechts doorverwijzen.

Tevens is er een overlap met de kinderfysiotherapeut.  Het belangrijkste onderscheid ligt in de behandelwijze. Een motorisch remedial teacher sluit aan bij de belevings- en ervaringswereld van het kind. Dit is al merkbaar aan het feit dat de behandeling plaatsvindt in een huiselijke of schoolse omgeving.  De kinderen zijn geen patienten maar gewone kinderen die een handje hulp nodig hebben.

Mijn werkgebied is gelegen in de regio Eindhoven en omstreken.

Kosten

Aan het intake gesprek zijn geen kosten verbonden.

Facturering geschiedt op basis van een, vooraf afgestemde, urencalculatie.

Het basistarief is € 25,–/uur